Нашата мисия

“Interprojects” изпълнява от 2006 г. както национални, така и международни проекти, целящи да допринесат за социалната, образователна и трудова интеграция на хората с увреждания в България и извън нея.

Чрез нашето участие, както като партньор, така и като координатор, в транснационални проекти по различни програми на Европейската комисия, като „Leonardo da Vinci“, „Socrates“, „LLP“, „EU Social fund“, „Phare“ и др., бяхме в състояние да разширим портфолиото от инициативи и опит, насочени към социална интеграция и професионална реализация на хора с увреждания, както и на други хора в неравностойно положение.

Нашата работа в много случаи е предназначена да действа като мост между различни заинтересовани страни: работодатели, хора с увреждания и хора в неравностойно положение, обучители, политици, експерти, работещи в сферата на уврежданията.

Ние комбинираме примери за най-добри практики, признати в много европейски страни, с иновативни подходи за образователно и професионално обучение, предлагайки курсове, съобразени със специфичните потребности на хората с увреждания, като по този начин правим хората с увреждания и хората в неравностойно положение по-конкурентоспособни на отворения пазар на труда. Нашият екип е силно убеден, че човешкият фактор е най-ценният актив за успешен бизнес. Следователно трудовият потенциал на хората с увреждания трябва да се използва от работодателите като рационална практика, а не само като демонстрация на социална ангажираност.