За работодатели

В подкрепа на вас като работодатели и вашите екипи ние предлагаме:

  • Обучение „Ефективна комуникация и взаимодействие с хора с увреждания – колеги и клиенти“
  • Обучение за адаптация на работното място (физическо и поведенческо)
  • Изпълнение и управление на програми за наставничество и чиракуване
  • Подкрепа на коучинг на работното място