За хора с увреждания и възрастни хора

Нашият екип предоставя услуги, подкрепа и насоки на хора с увреждания, възрастни хора (55+) и хора в неравностойно положение:

  • Наставнически програми за придобиване на нови работни умения и професионални компетенции
  • Коучинг за оптимизиране на изпълнението на работата на работното място
  • Сериозни електронни игри (компютърни и мобилни) за придобиване на социални компетенции и работни навици
  • Обучение за придобиване на ключови компетенции
  • Модули и програми за саморазвитие и самообучение (в области като предприемачество, дигитални умения, работа с интернет и помощни технологии)
  • Обучение за социално значими заболявания