INTERPROJECTS е доставчик на консултации и обучения, чиито дейности са изцяло насочени към хора с увреждания и възрастни хора (55+)

Компанията е създадена през 2005 г. и до този момент в техните образователни, обучителни и консултантски дейности са участвали повече от 7000 бенефициенти. Екипът на INTERPROJECTS е управлявал и координирал няколко национални и международни проекта.

Дейностите им до момента са свързани с:

  • Иновативни програми за професионално образование и обучение в съответствие с реалните изисквания на пазара на труда в Европа.
  • Гъвкави схеми, подпомагащи кариерното развитие на млади хора и хора от групи в неравностойно положение, като напътствие и обучение на хора с увреждания, инструменти за атрактивна и ефективна самопрезентация пред потенциални работодатели и др.
  • Консултиране на хора с увреждания с цел насърчаване на техния независим живот.
  • Обучение за професионалисти, работещи с хора с увреждания.
  • Сътрудничество с неправителствени организации, организации за професионално обучение, университети и други институции на регионално, национално и международно ниво.
  • Разработване на рамка за валидиране за оценка на постиженията на хора с увреждания и други хора в неравностойно положение.
  • Предоставяне на гъвкаво и достъпно онлайн / мобилно обучение, основано на съвременни и иновативни методи за професионално и образователно обучение.

В резултат на тези дейности беше създадена обширна мрежа от партньори с университети, местни и национални власти, обучителни институции и паневропейски организации на крайните потребители.